:: O NAS

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. w PIŃCZOWIE

ul. Batalionów Chłopskich 173, 28-400 PIŃCZÓW

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Nr rejestru KRS 0000136707

Kapitał zakładowy: 4 460 000 zł

Telefon: (41)357-38-65    Fax: (41)357-22-14

NIP 662-005-17-33    REGON 291183220

* * *

Specjalizacja: Ciepłownictwo, Myjnia bezdotykowa

Stacja Kontroli Pojazdów do 3,5 t oraz serwis ogumienia.

Zarządzanie nieruchomościami.


TEKST JEDNOLITY STATUTU

P R Z E D S I Ę B I O R S T W A  E N E R G E T Y K I  C I E P L N E J
S P Ó Ł K A    z  o. o.   w   P I Ń C Z O W I E 

dostępny jest w siedzibie spółki ul.Batalionów Chłopskich 173, Pińczów.