Kategoria: ogłoszenie (Page 4 of 4)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – DOSTAWY

Ogłoszenie nr 500180431-N-2018 z dnia 31-07-2018 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie: Dostawa węgla ekogroszku – Pińczów 2018/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 541460-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie, Krajowy numer identyfikacyjny 29118322000000, ul. ul. Batalionów Chłopskich  173, 28400   Pińczów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 357 38 65, 357 22 14, e-mail biuro@pecpinczow.pl, faks 413 572 214.
Adres strony internetowej (url): www.pecpinczow.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka z o.o. skarbu gminy realizująca zadania własne w zakresie ciepłownictwa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dostawa węgla ekogroszku – Pińczów 2018/2019

2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa opału ekogroszku w ilości 2000 ton (ilość gwarantowana 1600 ton, ilość 400 ton uzależniona od warunków pogodowych), następującego asortymentu: Węgiel ekogroszek luzem ü Wartość opałowa min. 26 – 29 MJ/kg ü Zawartość popiołu max do 6 % ü Wilgotności do 10% ü Zawartość siarki do 0,6 % ü Granulacja 8 – 25 ü Spiekalność (RI) do 10 Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów oraz nie może zawierać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i pyłów flotacyjnych. W okresie temperatur ujemnych Oferent na swój koszt zobowiązuje się stosować skuteczne środki przeciwko przymarzaniu opału do ścian i podłóg o czym poinformuje Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian odbioru ilości zamówionego asortymentu.

4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:  nie

5) Główny Kod CPV: 09111210-5

 

SEKCJA III: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Negocjacje z ogłoszeniem

2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/07/2018

2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 940000.00
Waluta PLN

3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  3

4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: TRANSHANDROL Marek Kiełb, Spółka Jawna
Email wykonawcy: biuro@transhandrol.pl
Adres pocztowy: ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 159
Kod pocztowy: 39-340
Miejscowość: Padew Narodowa
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 470.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 450.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 647.00
Waluta: PLN

7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

8) Informacje dodatkowe

9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – DOSTAWY

Ogłoszenie nr 500168580-N-2018 z dnia 18-07-2018 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie: Dostawa węgla miału – Pińczów 2018/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Numer ogłoszenia: 541266-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie, Krajowy numer identyfikacyjny 29118322000000, ul. ul. Batalionów Chłopskich  173, 28400   Pińczów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 357 38 65, 357 22 14, e-mail biuro@pecpinczow.pl, faks 413 572 214.
Adres strony internetowej (url): www.pecpinczow.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka z o.o. skarbu gminy realizująca zadania własne w zakresie ciepłownictwa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dostawa węgla miału – Pińczów 2018/2019

2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa opału miału w ilości 3800 ton (ilość gwarantowana 3400 ton, ilość 400 ton uzależniona od warunków pogodowych), następującego asortymentu: Węgiel miał ü Typ węgla 31.1 lub 31.2 ü Sortyment M I ü Klasa 23-15-06 (wartość opałowa co najmniej 23MJ/kg, zawartość popiołu najwyżej 15%, zawartość siarki najwyżej 0,6%) ü Wilgotność do 15% Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów oraz nie może zawierać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i pyłów flotacyjnych. W okresie temperatur ujemnych Oferent na swój koszt zobowiązuje się stosować skuteczne środki przeciwko przymarzaniu opału do ścian i podłóg o czym poinformuje Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian odbioru ilości zamówionego asortymentu.

4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: nie

5) Główny Kod CPV: 09111210-5

 

SEKCJA III: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Negocjacje z ogłoszeniem

2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

3) Informacje dodatkowe

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/07/2018

2) Całkowita wartość zamówienia:

Wartość bez VAT 1406000.00
Waluta PLN

3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  3

4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: P.W. ATEX Sp. z o.o.
E-mail wykonawcy: pwatex@pwatex.pl
Adres pocztowy: ul. Gliwicka 3
Kod pocztowy: 44-145
Miejscowość: Pilchowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 370.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 370.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 424.00
Waluta: PLN

7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

8) Informacje dodatkowe:

9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art. ustawy Pzp.

9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty – laboratorium

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.:

 „Przebudowa pomieszczeń parteru budynku biurowo-administracyjnego na cele laboratorium”

 

Wpłynęła oferta:

Lp. Nazwa firmy Adres Ilość punktów Pozycja
1. Robert Dudała

Usługi Remontowo

-Budowlane „ROB-BUD”

Szczypiec 14

28-400 Pińczów

100 1

 

W dniu 15.05.2018 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 50 000,00 zł netto.

Wybrano jedyną ofertę złożoną przez firmę:  Robert Dudała Usługi Remontowo-Budowlane „ROB-BUD”

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.:  „Dostawa opału w ilości 712 ton”

 

Wpłynęła oferta:

Lp. Nazwa firmy Adres Ilość punktów Pozycja
1.  

P.H.U. „ANDAR”

Dariusz Dudek

 

ul. Maleckiego 4

25-448 Kielce

100 1

 

W dniu 10.05.2018 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 470 000,00 zł netto plus VAT.

Wybrano jedyną ofertę złożoną przez firmę P.H.U. „ANDAR” Dariusz Dudek ul. Maleckiego 4, 25-448 Kielce.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Newer posts »