PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. w PIŃCZOWIE

ul. Batalionów Chłopskich 173, 28-400 PIŃCZÓW

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Nr rejestru KRS 0000136707

Kapitał zakładowy: 4.194.500,00 zł

Telefon: (41)357-38-65    Fax: (41)357-22-14

NIP 662-005-17-33    REGON 291183220

* * *

SPECJALIZACJA:

Wytwarzanie i sprzedaż ciepła

Sprzedaż węgla

Zarządzanie nieruchomościami

Stacja kontroli pojazdów do 3,5t

Myjnia samochodowa

Sprzedaż kotłów gazowych

* * *


TEKST JEDNOLITY STATUTU

P R Z E D S I Ę B I O R S T W A  E N E R G E T Y K I  C I E P L N E J
S P Ó Ł K A    z  o. o.   w   P I Ń C Z O W I E 

dostępny jest w siedzibie spółki ul.Batalionów Chłopskich 173, Pińczów.


 

Dostęp do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych

Informujemy, że PEC Sp. z o.o. od dnia 1 grudnia 2020 r. zapewnia odbiorcom końcowym możliwość dostępu do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych. Dla celów realizacji dostępu do informacji w formie elektronicznej prosimy korzystać z adresu poczty elektronicznej biuro(a)pecpinczow.pl Informacje będą udzielane na zapytanie kierowane z adresów poczty elektronicznej ujawnionych w treści wiążących strony umów lub w innej formie potwierdzonych pomiędzy stronami. Odbiorcy zainteresowani uzyskiwaniem faktur elektronicznych muszą zaakceptować stosowanie tej formy sporządzania faktur. Dodatkowych informacji w zakresie dostępu do informacji o rozliczeniach w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych udzielamy na bieżąco pod numerem telefonu: +48 41 357-38-65.