Miesiąc: Sierpień 2018

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Pińczowie  informuje, że postępowanie przetargowe na wykonanie zadania pn. „Zasilanie rezerwowe kotłowni La Monte´a” zostaje unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne:

Do dnia 22.08.2018 do godziny 10.00  nie złożono na stronie internetowej Zamawiającego żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne:

Stosownie do art. 93.1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty – Dostawa opału

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie zadania p.n.:  „Dostawa opału w ilości 1182 ton.”

 

Wpłynęły następujące oferty:

Lp. Nazwa firmy Adres Ilość punktów Pozycja
1. P.H.U. „ANDAR” Dariusz Dudek ul. Maleckiego 4

25-448 Kielce

100 1

W dniu 13.08.2018 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 771800,00 zł netto.

Wybrano ofertę Firmy P.H.U. „ANDAR” Dariusz Dudek, ul. Maleckiego 4, 25-448 Kielce jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Oferta firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  Dariusz Tkaczyk Kłucko 26,  26-230 Kłucko pozostała bez rozpatrzenia ponieważ wpłynęła do Zamawiającego po wyznaczonym  terminie.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Ogłoszenie: Zasilanie rezerwowe kotłowni La Monte´a

Ogłoszenie nr 603663-N-2018 z dnia 2018-08-13 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie: Zasilanie rezerwowe kotłowni La Monte´a
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –
 Usługi

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES:Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie, krajowy numer identyfikacyjny29118322000000, ul. Batalionów Chłopskich  173 , 28400   Pińczów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 357 38 65, 357 22 14, e-mail biuro@pecpinczow.pl, faks 413 572 214.
Adres strony internetowej (URL): www.pecpinczow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny (proszę określić): Spółka z o.o. skarbu gminy realizując zadania własne w zakresie ciepłownictwa

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zasilanie rezerwowe kotłowni La Monte´a

2) Rodzaj zamówienia: Usługi

3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zespół potrzeb • Urządzenia zlokalizować w Pińczowie przy ul. Batalionów Chłopskich 173 w budynku kotłowni La Monte´a (dopuszcza się opcję montażu agregatu na zewnątrz budynku). • Agregat prądotwórczy do zasilenia odbiorników o łącznej mocy do 60 kW. • Nowy układ SZR oraz agregat podłączyć do elektrycznej instalacji odbiorczej. • Istniejący układ elektryczny dostosować do nowego układu SZR i agregatu Zespół wymagań: • Dostawa i montaż urządzeń. • Wymiana wyłączników APU-30 oraz układu SZR w rozdzielni RNN kotłowni La Monte´a. • Montaż generatora prądu wyposażonego w system automatycznej stabilizacji napięcia. • Urządzenie wyciszone wyposażone w system automatycznego startu. • Uruchomienie układu SZR oraz generatora prądu. • Szkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi i bieżącej konserwacji. • Dokumentacja techniczna wraz z instrukcją obsługi napisana w języku polskim. • Kompatybilność dostarczonych i montowanych urządzeń z istniejącymi urządzeniami elektrycznymi . • Możliwość podłączenia do nadrzędnego systemu wizualizacji poprzez interfejs komunikacyjny modbus TCPIP . • Prowadzenie prac montażowych w zakładzie o ruchu ciągłym. • Uproszczony kosztorys ofertowy • Uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń w imieniu zamawiającego celem wykonania i oddania do eksploatacji przedmiotu zamówienia.

5) Główny kod CPV: 51100000-3

Dokumenty dotyczące ogłoszenia:

1. Ogłoszenie o zamówieniu – Zasilanie rezerwowe Kotłowni La Monte a

2. SIWZ zasilanie rezerwowe

3. Oferta na zasilanie rezerw.

4. UMOWA Zasilanie rezerwowe

5. Zał. Nr 2 Zasilanie rezerwowe

 

Informacja o podpisaniu umowy na dostawę węgla ekogroszku

Informacja o podpisaniu umowy na dostawę węgla ekogroszku

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje, że w dniu 20.07.2018 r. została podpisana umowa na realizację zadania p.n.: „Dostawa węgla ekogroszku – Pińczów 2018/2019 z wykonawcą TRANSHANDROL Marek Kiełb Spółka Jawna , ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 159, 39-340 Padew Narodowa, w cenie 470,00 zł netto za 1 tonę.

Informacja o podpisaniu umowy na dostawę węgla ekogroszku

Informacja o podpisaniu umowy na dostawę węgla ekogroszku

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje, że w dniu 20.07.2018 r. została podpisana umowa na realizację zadania p.n.: „Dostawa węgla ekogroszku – Pińczów 2018/2019 z wykonawcą TRANSHANDROL Marek Kiełb Spółka Jawna, ul.Ludwiki Uzar-Krysiakowej  159, 39-340 Padew Narodowa, w cenie 470,00 zł netto za 1 tonę.

Informacja o podpisaniu umowy na dostawę węgla miału

Informacja o podpisaniu umowy na dostawę węgla miału

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje, że w dniu 11.07.2018 r. została podpisana umowa na realizację zadania p.n.: „Dostawa węgla miału – Pińczów 2018/2019” z wykonawcą P.W. ATEX Sp. z o.o., ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice, w cenie 370,00 zł netto za 1 tonę.