Miesiąc: Wrzesień 2019

Informacja o otwarciu ofert Zakup energii elektrycznej

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.:  „Zakup energii elektrycznej”  od 01.01.2020 do 31.12.2020

W dniu 12.09.2019 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 230 000,00 zł netto plus VAT.

Wpłynęły ofert od firm:

  1. Nida Media Sp. z o.o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów
  2. Hermes Energy Group S.A., ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa
  3. ENIGA Edward Zdrojek, ul. Nowowiejska 6, 76-200 Słupsk
  4. PGE Obrót S.A., ul. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna

W przeprowadzonej ocenie poszczególne oferty uzyskały następującą liczbę punktów:

Lp. Nazwa firmy Adres Punktacja Pozycja
1. Nida Media Sp. z o.o. Leszcze 15 28-400 Pińczów 100 1
2. PGE Obrót S.A. ul. Marsz. J Piłsudskiego 51 26-110 Skarżysko-Kamienna 97,59 2
3. ENIGA Edward Zdrojek ul. Nowowiejska 6 76-200 Słupsk 97,41 3
4. Hermes Energy Group S.A. ul. Postępu 18A 02-676 Warszawa 83 4

Wybrano ofertę złożoną przez firmę Nida Media Sp. z o.o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów

 za kwotę 204095,02  zł. netto.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Wybór oferty – Dostawa opału w ilości 996 ton

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.:  „Dostawa opału w ilości 996 ton”

W dniu 04.09.2019 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 650 000,00 zł netto plus VAT.

Wpłynęły ofert od firm:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Dariusz Tkaczyk, Kłucko 26, 26-212 Smyków
  • P.H.U. „ANDAR” Dariusz Dudek ul. Maleckiego 4, 25-448 Kielce

W odniesieniu do poszczególnych asortymentów opału oferty otrzymały następującą liczbę punktów:

Lp. Asortyment P.H.U. ANDAR P.U.H. Dariusz Tkaczyk
1. Gruby kostka 100 pkt. 85 pkt.
2. Orzech I luz. 100 pkt. 85 pkt.
3. Orzech II luz. 100 pkt. 79 pkt.
4. Orzech II work. 100 pkt. 87 pkt.
5. Ekogroszek luz. 100 pkt. 82 pkt.
6. Ekogroszek worek 100 pkt. 88 pkt.
7. Miał 100 pkt. 86 pkt.

Wybrano ofertę złożoną przez firmę P.H.U. „ANDAR” Dariusz Dudek ul. Maleckiego 4,

25-448 Kielce za kwotę 649 840,22 zł. netto.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawa węgla miału- Pińczów 2019/2020

Ogłoszenie nr 510167296-N-2019 z dnia 09-08-2019 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie: Dostawa węgla miału- Pińczów 2019/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 541305-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie, Krajowy numer identyfikacyjny 29118322000000, ul. ul. Batalionów Chłopskich  173, 28-400  Pińczów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 357 38 65, 357 22 14, e-mail biuro@pecpinczow.pl, faks 413 572 214. 
Adres strony internetowej (url):  pecpinczow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa węgla miału- Pińczów 2019/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Dostawa opału miału w ilości 3800 ton (ilość gwarantowana 3400 ton, ilość 400 ton uzależniona od warunków pogodowych), następującego asortymentu: Węgiel miał Typ węgla 31.1 lub 31.2 Sortyment M I (wymiary ziarna od 0 do 20 mm) Klasa 23-15-06 (wartość opałowa co najmniej 23MJ/kg, zawartość popiołu najwyżej 15%, zawartość siarki najwyżej 0,6%) Wilgotność do 15%

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części:  nie

II.5) Główny Kod CPV: 09111210-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Negocjacje z ogłoszeniem

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2019 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1273000.00 
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6 
w tym: 
– liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6 
– liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
– liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
– liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  6

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy:
F.H.U. „MEDEX” Wojciech Woźniak 
Email wykonawcy: g.drozdz@medex-polska.pl 
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 126 
Kod pocztowy: 42-583 
Miejscowość: Bobrowniki 
Kraj/woj.: śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1273000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1273000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1349000.00 
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: –

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.