Na podstawie Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Pińczowie z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.2019), w imieniu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o. w Pińczowie informuję, że oferta złożona przez PGE Paliwa Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków w postępowaniu o udzielenia zamówienia na „Dostawa węgla ekogroszku luzem– PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”, została odrzucona przez Komisję Przetargową na podstawie pkt.11.9 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie

Podstawa odrzucenie Oferenta jest pkt. 11.9 Specyfikacji warunków zamówienia, który  mówi o tym, że za nieważną ofertę uznaje się ofertę, która podlega odrzuceniu jeżeli: jej treść nie odpowiada SWZ. Oferent, którego oferta została odrzucona dokonał zmian na formularzu ofertowym, oświadczeniu oferenta oraz na wzorze umowy.

WyszczególnienieSWZ PEC Sp. z o.o PińczówOFERTA PGE Paliwa Sp. z o.o.
Wartość opałowa min. 26 MJ/kgmin. 24,5 MJ/kg
Zawartość popiołumax do 6 %max do 6 %
Wilgotnoścido 10 %do 15%
Zawartość siarkido 0,6 %do 0,6 %
Granulacja 8 – 25 9 – 25
Spiekalność (RI)do 10do 11

W związku z powyższym, Komisja Przetargowa po otwarciu i zbadaniu ofert, odrzuciła złożoną przez PGE Paliwa Sp. z o.o. ofertę na wykonanie zadania pn.: „Dostawa węgla ekogroszku luzem– PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”.