INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pińczowie.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod numerem telefonu: Mariusz Piskorczyk, tel. 665 586 173  biuro@ochrona-danych.net
 3. Podstawą upoważniającą administratora do przetwarzania danych osobowych jest obowiązek wynikający przepisów prawa i ustawowych zadań Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
 4. Odbiorcami danych osobowych są:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów z  PEC w Pińczowie przetwarzają dane osobowe, których administratorem jest PEC.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań PEC w zakresie i terminie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych zainteresowana osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie i w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem.
 7. Zainteresowana osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

.

INFORMACJA O MONITOROWANIU OBIEKTÓW

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, ul.Batalionów Chłopskich, 28-400 Pińczów.
 2. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 3. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora oraz przepisy obowiązującego prawa.
 4. Zapisy z monitoringu są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań PEC w zakresie i terminie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
 5. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod numerem telefonu:
 6. Mariusz Piskorczyk, tel. 665 586 173  biuro@ochrona-danych.net
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

.

KLAUZULA INFORMACYJNA – NAGRYWANIE SPOTKAŃ Z LOKATORAMI

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi szczegółami dotyczącymi przetwarzania.

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, które zostały nam przekazane, jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp.   o.o. w Pińczowie (zwana dalej Administratorem). Z administratorem można się skontaktować pisemnie pod adresem ul. Batalionów Chłopskich 173; 28-400 Pińczów, drogą telefoniczną pod numerem (+48) 41 357 38 65   oraz drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: biuro@pecpinczow.pl

 1. Kto jest Inspektorem Ochrony Danych?

W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych masz prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym u Administratora, tj. Mariusz Piskorczyk. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować drogą telefoniczną pod numerem telefonu 665 586 173 oraz mailową na adres: biuro@ochrona-danych.net. Jakakolwiek zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych nie będzie wpływała na wskazany powyżej sposób kontaktu.

 1. W jakim celu będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

 • dobrowolnego wyrażenia zgody na nagrywanie w celu realizacji zapisów ze spotkań w postaci protokołów lub sprawozdań.
 • prawnego interesu Administratora i osoby, której dane są przetwarzane bo uprzednim wyrażeniu jej zgody na nagrywanie, pozostającej w związku prawnym na podstawie umowy lub będącej jedną ze stron umowy.
 1. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?
 • 6 poz. 1 lit. a;
 • 6 poz. 1 lit. b oraz lit. f
 1. Do jakich odbiorców mogą zostać przekazane dane osobowe?
 • Twoje dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
 • Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w takim zakresie, w jakim te dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów administratora.
 • Przysługuje Ci prawo sprostowania przetwarzanych danych osobowych, w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym. Powyższe nie dotyczy zebranych danych medycznych.
 • Masz prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile jest to możliwe.
 • Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych.

 1. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?
 • Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody możemy przetwarzać do czasu, aż wycofasz swoją zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały ewentualnie cel do jakiego zostały zebrane został zrealizowany.
 • Do momentu realizacji umowy oraz interesu administratora plus 5 lat na wywiązanie się obowiązku dokumentacji finansowej.
 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie Twoich danych osobowych jest:

 • dobrowolne, a od ich podanie uzależnione jest przetwarzaniem danych do celu nagrywania ze spotkań.